Nieuws en Historie vereniging

22 jaar bestuurslid

In de algemene ledenvergadering van 25 april, heeft mevrouw Dirkje Terpstra afscheid genomen als penningmeester van de begrafenisvereniging Winsum-Obergum.

Dirkje werd bestuurslid in 2001. Jarenlang heeft ze de functie van penningmeester bekleed. Hiernaast was ze ook het aanspreekpunt voor de vereniging.

Ze startte met een kaartenbak waarin de gegevens van de leden werden bijgehouden.

Nu, jaren later is alles gedigitaliseerd. Bij 99 procent van de leden wordt de jaarlijkse contributie via een incassomachtiging afgeschreven.

De begrafenisvereniging staat er financieel goed voor, ooit is dat anders geweest.

De heer Henk van Wijk (voorzitter van de Federatie van uitvaartverenigingen Groningen) heeft namens de Federatie Dirkje een oorkonde voor haar jarenlange inzet voor de vereniging mogen uitreiken. In zijn toespraak blikte hij terug op haar betrokkenheid bij de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging.

Dirkje wordt door mevrouw Jeanet Broersma opgevolgd als nieuwe penningmeester.

Helaas is er nog een vacature binnen het bestuur. We zijn driftig op zoek naar een nieuwe kandidaat binnen ons leuke team.

Om beter zichtbaar te zijn als vereniging met meer dan 1500 leden, is het voornemen om ook dit najaar een lichtjesavond te organiseren rond Allerzielen.


HISTORIE vereniging

 

Op 19 maart 1906 werd ten huize van A. Alderts de eerste vergadering gehouden op initiatief van de heren H. Mekel, A. Reinders, A Alderts,

A Kruidering en J.R Kuiper. Doel van de vergadering was het oprichten van een begrafenisvereniging. Het begon met 54 leden, een concept met als plan het reglement laten circuleren met daarbij het verzoek als lid toe te treden. De heer Zuidema stelde destijds voor het  reglement de volgende vergadering vast te stellen en een bestuur te verkiezen. De heer Mekel leidde de eerste vergaderingen.

Op 11 april 1906 werd bekend dat 405 personen als leden waren toegetreden. Op dezelfde dag werd het eerst bestuur van de begrafenisvereniging een feit. Het bestond uit de heren H. Mekel, A. Reinders, A Kruidering, J. v.d. Veen en W. Boiten. De heer Kruidering bedankte echter waardoor een herstemming plaatsvond. S. Veenstra werd toen verkozen en Jok Kaspers werd tot voorganger benoemd. Vroeger kon men door middel van lid te zijn van de vereniging er zeker van zijn dat de zaken voor de uitvaart geregeld waren. Uit het gezamenlijke spaarpotje werd de begrafenis bekostigd. Tegenwoordig regelt de vereniging niet de gehele uitvaart, maar verzorgt zij aanvullende diensten.