Huishoudelijk reglement + statuten

Begrafenisvereniging   Winsum-Obergum


HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Opgericht  maart 1906ALGEMEEN


Artikel 1.

De begrafenisvereniging Winsum- Obergum werkt in principe in het dorp Winsum en naaste omgeving.

Leden die verhuizen buiten dit gebied kunnen lid blijven van de vereniging.


LIDMAATSCHAP

Artikel 2.

Personen, die lid willen worden kunnen zich melden bij de penningmeester en dan gelden de volgende regels:

•Vanaf 18 jaar tegen een (door het bestuur vast te stellen) entreegeld van de vastgestelde contributie per jaar tot de huidige leeftijd.


Rechten vervallen onmiddellijk bij :

•Weigering en/of nalatigheid van betaling van de contributie.

•Overlijden van beide betalende ouders, tenzij de kinderen tot en met 18 jaar aangegeven hebben lid te willen blijven

tegen doorbetaling van de contributie, welke normaliter door de beide ouders betaald zouden worden (bij 1 kind 1 maal de contributie).


Wanneer bij leden, die buiten het ‘werkgebied’ van de vereniging wonen of gaan wonen c.q. verblijven, mits aangemeld bij het bestuur, 

een sterfgeval voorkomt en de overledene elders wordt begraven of gecremeerd waarbij de uitvaart door een andere vereniging c.q.

instantie wordt verzorgd,  dan hebben deze leden dezelfde rechten als de leden, die in het ‘werkgebied’ wonen c.q. verblijven

(zie ook artikel   6, 7  en 10).

Een sterfgeval moet binnen 48 uur gemeld worden aan de uitvaartverzorger of aan het bestuur. Indien hieraan NIET wordt voldaan,

dan beslist het bestuur of er een tegemoetkoming wordt gegeven voor de kosten, die normaliter door de vereniging worden gedragen.


CONTRIBUTIE

Artikel 3.

Als de  contributie UITERLIJK  2 maand na ontvangst van de acceptgirokaart niet betaald is aan de

penningmeester vervallen alle rechten.

Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan alleen schriftelijk aan het bestuur met inachtneming

van een opzegtermijn van 4 weken voor het einde van het boekjaar.

Opzegging lidmaatschap betekent dat er geen recht meer is op geen enkele vergoeding.

De reeds ingelegde gelden blijven eigendom van de vereniging


BESTUUR

Artikel 4.

Het bestuur van de vereniging bestaat tenminste uit 3 personen, te benoemen door en op de Algemene Ledenvergadering.

Bij volstrekte meerderheid van stemmen voor een periode van 3 jaar.

Op elke Algemene Ledenvergadering moet een bestuurslid volgens rooster aftreden. Ieder aftredend bestuurslid is terstond herkiesbaar.

Het bestuur regelt de functies onderling.


Artikel 5.

Bestuursleden genieten geen bezoldiging . De penningmeester krijgt echter een jaarlijkse vergoeding;

vast te stellen door de Algemene Ledenvergadering op voorstel van het bestuur. De voorzitter leidt de vergadering.

De secretaris maakt notulen van de bestuursvergaderingen en van de Algemene Ledenvergadering

De secretaris voert alle correspondentie van de vereniging.

De penningmeester houdt een ledenlijst bij, voert het beheer over de financiële middelen van de vereniging en

bespreekt op één der laatste bestuursvergadering voor de Algemene Ledenvergadering de financiële toestand van de vereniging

met zijn medebestuursleden.

De penningmeester is tenallen tijde verplicht op aanvraag inzage te geven van de boeken en de kas aan de overige dagelijkse

bestuursleden, eventueel vergezeld van een algemeen bestuurslid.


Artikel 6.

Het bestuur  mag de hulp inroepen van personen die geen lid zijn van de vereniging voor het verrichten van diensten.

Het bestuur heeft ten allen tijde het recht om de ingeroepen hulp, die zich niet gedraagt volgens de regels en voorschriften

van de vereniging, niet meer op te roepen. Deze hulpen mogen lid zijn van het bestuur (alleen als ze lid zijn) ,

maar mogen maximaal 40 % van het totale bestuur uitmaken.

De beloning voor de verschillende diensten van de in dit artikel genoemde personen wordt vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering

op voorstel van de Algemene Ledenvergadering of het bestuur.


ALGEMENE LEDENVERGADERING

Artikel 7.

Binnen 4 maanden na het boekjaar, welke loopt van januari t/m december, wordt een Algemene Ledenvergadering gehouden,

welke minstens 14 dagen van te voren ter kennis aan de leden zal worden gebracht.

Alle leden hebben op een Algemene Ledenvergadering 1 stem per betalend lid. 


In deze vergadering zijn de volgende onderwerpen aan de orde:

a.De notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering of een eventuele Buitengewone Ledenvergadering.

b.  Rekening en verantwoording  alsmede het financieel jaarverslag door de penningmeester.

c.Verslag kascommissie.

d.Dechargeverlening bestuur door de Algemene Ledenvergadering.

e.Bestuursverkiezing en voorziening in eventuele vacatures.

f.Bestuursmededelingen.   

g.Vaststellen contributie .


KENNISGEVING VAN OVERLIJDEN

Artikel 8.

Wanneer bij één der leden een sterfgeval plaats vindt dan moeten de nabestaanden binnen 48 uur de

uitvaartverzorger van de vereniging of het bestuur van de vereniging hiervan in kennis stellen.


VERGOEDINGEN

Artikel 9.

De diensten, die (binnen de landsgrenzen) door de vereniging worden verricht zijn:

Het vervullen van alle formaliteiten en verrichten van alle diensten t.b.v. de algehele regeling en verzorging van de uitvaart

is in handen  van de uitvaartverzorger..

Beperkte vergoeding bij overlijden kinderen (t/m 17 jaar):

Indien slechts 1 ouder lid is van de vereniging  is de tegenwaarde van het verstrekkingenpakket eventueel naar rato in overleg

met de vereniging van de ouder welke geen lid is van de vereniging.

N.B. Wil een éénoudergezin in aanmerking komen voor de volledige tegemoetkoming,

dan dient de contributie betaald te worden voor een volledig gezin.


VERZORGING VAN DE UITVAART

Artikel  10.

De uitvaartverzorger dient:

a.bij elke dienstverrichting een uniform te gedragen.

b.direct na de kennisgeving van overlijden, diegene van het personeel mede te delen wiens beurt het is om af te leggen en te kisten.

(dit kan ook door een bestuurlid worden gedaan)

Zelf zal hij, indien nodig, de behulpzame hand bieden.

c.de aangifte bij de burgerlijke stand binnen de wettelijke termijn van 3 x 24 uur te regelen, na eerst de benodigde gegevens te hebben verzameld. 

Tevens moet hij zorgen voor de toestemming om de overledene te vervoeren en te begraven c.q. te cremeren.

d.te zorgen dat de benodigde dragers minimaal 24 uur vóór de uitvaart in kennis worden gestellen.

e.Na overleg met de nabestaanden:

* bij een begrafenis met degene die de graven uitgeeft te overleggen.

* bij een crematie overleg te voeren met een crematorium.

f.stipt op het uur van de uitvaart ter plaatse aanwezig zijn om alles onder zijn leiding ordelijk en

netjes te laten verlopen.

g.bij een uitvaart vóór de rouwauto en de baar uitgaan en het werk van de dragers te regelen.Artikel  11.

De dragers dienen stipt op het uur van de uitvaart aanwezig te zijn bij het sterfhuis of de plaats van waaruit de uitvaart plaats vindt.

Zij behoren netjes gekleed te zijn, goed gewassen ,geschoren en geschoeid, dit alles volgens afspraken met het bestuur.

De verrichtingen dienen met gepaste eerbied gedaan te worden.

Bij ziekte of verhindering zal zijn/haar plaats worden ingenomen door een reserve of iemand door het bestuur c.q. de uitvaartverzorger aan te wijzen.

De bediening zal eveneens netjes gekleed moeten zijn.

Diegenen, die betrokken zijn bij de uitvaart, hetzij bij het dragen, afleggen, kisten, hetzij bij de bediening,

gedragen zich naar de aanwijzingen van de uitvaartverzorger.


Artikel  12.

De tijd van de uitvaart is naar de keuze van de nabestaanden in overleg met de uitvaartverzorger.

Wordt een overledene van elders hier begraven c.q. gecremeerd  en de diensten van de vereniging worden verlangd,

dan gelden dezelfde regels.ALGEMENE BEPALINGEN.

Artikel 13.

13a  Niet anders dan in de Algemene Ledenvergadering kunnen in dit reglement veranderingen worden aangebracht.

Herziening van dit reglement kan alleen plaats vinden op voorstel van het bestuur of minstens 20 van de stemgerechtigde leden.

Voorstellen tot herziening van dit reglement door de leden, moeten minstens 14 dagen vóór de Algemene Ledenvergadering ter kennis

van het bestuur worden gebracht om behandeld te kunnen worden op de Algemene Ledenvergadering.

Wijzigingen worden slechts vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering als 2/3 van de aanwezige leden

zich vóór de wijziging heeft verklaard, waarna de leden worden geïnformeerd.

13b  Over personen stemt men indien gewenst schriftelijk, over zaken mondeling.

13c  Ieder nieuw lid ontvangt op verzoek een exemplaar van dit reglement van de penningmeester.

Indien, naar oordeel van het bestuur, de noodzakelijke uitgaven niet uit de middelen c.q. bezittingen van de vereniging  kunnen worden betaald,

dan is  de Algemene Ledenvergadering bevoegd om een hoofdelijk omslag over de leden te heffen.


Artikel 14.

Gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.


Artikel 16.

De vereniging is aangesloten bij een overkoepelende organisatie voor de  uitvaart: StichtingNardus

Eventuele geschillen kunnen aan deze Geschillencommissie worden voorgelegd.

De beslissing door het klachteninstituut is bindend voor beide partijen.


Adres van het klachteninstituut :

Stichting KLACHTENINSTITUUT UITVAARTWEZEN   POSTBUS 92  5600 AB  Eindhoven.


Dit reglement treedt in werking een dag na de vaststelling, waarna alle voorgaande huishoudelijke reglementen vervallen zijn.


17 maart 2015


Het bestuur:

Dhr. S. Siegers - voorzitter

Mevr D.A. Terpstra - penningmeester

Mevr. M.A. Luimstra - secretaris

Dhr. K. Jonk - lid

Dhr I. Pestoor - lid
Klik hier voor een link naar de statuten van begrafenisvereniging Winsum-Obergum